Skip to main content

Renoveren voor én met ouderen

Nederland heeft in 2040 zo’n 4,7 miljoen 65-plussers en van die groep is 40% 80 jaar of ouder (PBL 2013). Deze groep woont straks steeds minder in intramurale opvanglocaties door de afname van die intramurale voorzieningen. Dat betekent dat deze groep ouderen in hun eigen woning en omgeving zal blijven en daar moet worden verzorgd (indien nodig). Want slechts weinigen hebben de financiële middelen om residentieel te gaan wonen met alle zorg en voorzieningen om zich heen.

Corporaties voor de ouderen

Gelet op de gemiddelde leeftijd van de huurders in sociale huurwoningen komt dit ‘probleem’ de komende jaren voor een groot deel bij woningcorporaties terecht. Daarvoor zijn (veel), al dan niet aangepaste, (huur)woningen nodig. Met alleen bijbouwen van levensloopgeschikte woningen of seniorenwoningen zal dat niet lukken. Het betekent dat de bestaande woningvoorraad moet worden ‘geupdate’ of ‘geupgrade’.

Lees ook: Langer thuis én een Nul op de Meter-huis

Dat kan enerzijds door bestaande verzorgingshuizen of andere vormen van opvang te herbestemmen naar gewone (huur)woningen, anderzijds door (gedeeltelijke) sloop en nieuwbouw. Nieuwe technologische mogelijkheden kunnen er ook voor zorgen dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Ook de mogelijkheid om via wooncoöperaties (dus geen woningcorporaties) bepaalde communities voor ouderen te realiseren waarbij ze elkaar helpen en ondersteunen zal aan belangrijkheid winnen. Maar voor het belangrijkste deel zullen de bestaande woningen ‘slim’ moeten worden gerenoveerd.

Levensloopbestendig

Voor met name woningcorporaties betekent dit een enorme uitdaging de komende jaren om hun (verouderde) bestaande voorraad zodanig aan te passen en te renoveren dat die grote groep ouderen er comfortabel en makkelijk, maar ook betaalbaar kan blijven wonen. Dat betekent een renovatieopgave in verduurzaming voor een beter comfort en woning aanpassingen om ze levensloopbestendiger te maken.

Voor een deel zal dat gebeuren met de bestaande bewoners, de huidige huurders, die over 20 jaar nog steeds in die woningen zitten. Nu goed naar hen luisteren door hun basale wensen rondom comfort, toegankelijkheid, domotica en veiligheid inventariseren voorkomt een boel ellende. Dan kunnen we de komende decennia volop aan de gang met de renovatie en transformatie van die woningvoorraad.

Deze blog is eerder verschenen op Renovatieprofs.

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen