Vraagstukken → Marktanalyse

Een goed beeld van de lokale woningmarkt: het is cruciaal om uw rol te
vervullen. U moet weten wie uw doelgroepen zijn, hoe ze wonen en wat ze
wensen. Maar u wilt ook weten hoe zich dit de komende jaren gaat ontwikkelen,
welke overheidsmaatregelen op stapel staan en welke andere factoren de lokale
woningmarkt zullen beïnvloeden, zoals extramuralisering, zorgwoningen, levensloopgeschikte woningen, huurbeled, verkoop, etc.

Alleen een zorgvuldige analyse is geschikt om
uw vastgoedbeleid te toetsen, herijken of zelfs bij te stellen. FM Consultants
analyseerde voor tal van woningcorporaties en gemeenten de lokale markt. We
gebruiken een zelf ontwikkelde methodiek. Dit bestaat zowel uit een
kwantitatieve als een kwalitatieve analyse. Bronnen als Primos, CBS, Kadaster,
Whooz (voorheen Experian), Monitor Wonen en zorg, mogelijke prestatieafspraken en regionale of lokale woonvisies zijn de basis.

Gesprekken met belangrijke stakeholders als
makelaars, zorg- en welzijnsaanbieders en huurderorganisaties maken het beeld
compleet.