Skip to main content

Woningbehoefte onderzoek is pure noodzaak!

Om de nieuwe woningmarktregio’s goed te laten functioneren zullen gemeentes en woningcorporaties ‘harde’ afspraken willen maken over de woningbehoefte in hun regio en hoeveel woningen er bij en af moeten. Alleen dan is effectief en sociaal woonbeleid mogelijk. Hoe ontwikkelen de doelgroepen van beleid zich en wat is daar voor nodig op de korte termijn (toto 2020) en de middellange termijn (2025/2030)? Het gaat dan over aantallen, woningtypes en huishoudsamenstellingen (een- of meerpersoonshuishoudens).

Ook huishoudinkomens voor de hoogte van de huren ivm het passend toewijzen (1e en 2e aftoppingsgrens) en de liberalisatiegrens moeten goed in beeld worden gebracht.
Tenslotte zullen de verhuisstromen en de ‘instroom’ van statushouders een stempel drukken op de benodigde (sociale) huurwoningen.Woningbehoefte onderzoek

Woningmarktonderzoek

Dit alles vraagt goed en gedetailleerd woningmarktonderzoek op gemeente en kern-niveau. Alleen dan kunnen duidelijke prestatieafspraken worden gemaakt over hoeveel en welk type woningen er nodig is door nieuwbouw, transformatie, verkoop, sloop en huuraanpassing. Afspraken die ook monitorbaar en ‘afrekenbaar’ zijn. Zo kan geborgd worden dat er voldoende betaalbare en geschikte huur (en koop) woningen beschikbaar zijn en blijven.

Door de Primos-prognoses, CBS-data en de informatie van corporatie en gemeente (BAG) en databases zoals Whooz (voorheen Experian) goed te analyseren en te verwerken in een transparant model zal en een reĆ«le beeld kunnen worden geschetst van de gewenste woningportefeuille in huur en koop. Daarmee kan voor de korte termijn 2020 en de wat langer termijn 2025/2030 een betrouwbare woningprognose worden opgesteld dat  goed als volkshuisvestelijk kader kan dienen voor de betreffende gemeente(n) en woningcorporatie(s).

Woningbehoefte onderzoek

Met dergelijk woningbehoefte onderzoek datMarktvraag FoodValley werkdocument FM Consultants regelmatig uitvoert voor woningcorporaties en gemeenten kunnen er voor de woningmarkt regio eenduidige afspraken worden gemaakt.

Meer informatie? Zie o.a. deze cases uit Nijmegen, Molenwaard en De regio Food Valley of neem contact op met Carlo Muller of Hein van Corven.

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen