Zelfevaluatie RvC/RvT, noodzakelijk en nuttig!

Volgens de Governance code dient ieder Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen jaarlijks een zelfevaluatie uit te voeren. Dat is best een lastige opgave, jezelf beoordelen en aan zelfreflectie doen. Het gaat daarbij om inzicht in de kwaliteiten van de Raad …

Volgens de Governance code dient ieder Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen jaarlijks een zelfevaluatie uit te voeren. Dat is best een lastige opgave, jezelf beoordelen en aan zelfreflectie doen. Het gaat daarbij om inzicht in de kwaliteiten van de Raad en de individuele commissarissen, de taakopvatting en de competentie tot het doen aan zelfreflectie naar jezelf en anderen en het geven van feedback.

Dat dit een lastige opgave is, heeft deels te maken met de veelheid aan eisen (en pas-toe-bepalingen uit de code) en deels met de verscheidenheid aan mensen in de Raad. Daar komt bovenop dat de Raad feitelijk drie rollen heeft en daarmee drie petten op heeft. Men moet toezichthouder zijn, adviseur en werkgever van de bestuurder(s).

Taken

Een commissaris heeft dus vele taken en moet breed geïnteresseerd zijn in de woningcorporatie en zijn werkzaamheden alsmede de klant van de corporatie, de huurder. Hij is toezichthouder, adviseur en werkgever tegelijk. Dat betekent dat er veel van hem of haar wordt verwacht. Naast de noodzakelijke volkshuisvestelijke kennis is er ook ervaring en kennis nodig op het gebied van techniek, vastgoed, financiën, risicomanagement, personeelsmanagement en juridische zaken. En specifiek over betaalbaarheid, duurzaamheid en de (huur)woningmarkt en de neieuwe Woningwet 2015.

De Governancecode woningcorporaties 2015 kent vijf principes die leidend zijn voor iedereen die betrokken is bij het bestuur van en toezicht op een woningcorporatie. De principes vullen elkaar aan en moeten in samenhang worden bezien.

Het belang van (toekomstige) huurders of bewoners staat voorop in principe 1, waar het gaat over waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht. Vervolgens behandelt principe 2 de manier waarop bestuur en RvC aanspreekbaar zijn op resultaten. Principe 3 beschrijft de toetsstenen van geschiktheid voor bestuur en RvC en principe 4 behandelt de dialoog met (toekomstige) bewoners, gemeente en andere belanghebbende partijen. Principe 5 ten slotte besteedt aandacht aan het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten.

Aanpak zelfevaluatie door FM Consultants

Recentelijk hebben we een zelfevaluatie van een RvC begeleid. Na een dag met individuele interviews met de commissarissen en de bestuurder over de Governancecode woningcorporaties 2015 (versie juli 2017), de reacties van de Aw, de taak en rolopvatting hebben we een dag zelfevaluatie gehouden. Wij waren als onafhankelijke externe moderator betrokken en hebben de dag voorbereid en begeleid. Daarbij hebben we de kwaliteiten van de commissarissen vergeleken, geoefend met het geven van feedback en de verbeteringen benoemd. Deze aanpak leidt tot nuttige en leerzame sessies. Integriteit en betrokkenheid staan centraal.

Resultaat

Dat resulteerde in een hele goede en  bijeenkomst, met aandacht voor de formele, procesmatige en Governance taken, maar ook voor de individuele commissaris met zijn kennis en kwaliteiten en  intermenselijke en informele zaken. Door te werken met verschillende oefeningen over (kern)kwaliteiten en het geven van feedback ontstond er een prettige positieve sfeer waarbinnen commissarissen elkaar durfden aan te spreken op irritaties en inspiraties!

Na deze inspirerende en positieve zelfevaluatie is er een korte rapportage van deze dag en de interviews gemaakt. Het geeft de Raad aanknopingspunten en verbetermogelijkheden en wordt besproken in een volgende vergadering!  Tenslotte hebben wij onze complimenten en waardering uitgesproken voor inzet, betrokkenheid en feedback van elke commissaris.

Noodzakelijk en nuttig (en leuk)!

Een dag zelfevaluatie van de Rvc inclusief interviews en toetsing van de Governancecode en (vereiste) documenten geeft een enorme boost aan de samenwerking en betrokkenheid van de Raad.  De complexe wereld van woningcorporaties, de Woningwet en Governancecode maken het een verantwoordelijke en pittige taak, maar ook een interessante en nuttige richting de samenleving en bijdrage aan de maatschappij. De sessies worden als nuttig en prettig ervaren. Ook het belang van een externe moderator (daarmee wordt de voorzitter van de RvC/RvT vrijgespeeld) wordt nog eens onderstreept.

Voor meer info neem contact op met Carlo Muller: 06-53261455 of mail
Ga terug