Skip to main content

Ambitieuze prestatieafspraken tussen Ministerie van VROM van Hugo de Jong, Woonbond en woningcorporaties!

Nationale Prestatieafspraken Volkshuisvesting 2022

Afgelopen week tekenden het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van Hugo de Jong, de Woonbond en Aedes namens de woningcorporaties de prestatieafspraken over het wonen in Nederland.

Het zijn de Nationale prestatieafspraken over de volkshuisvestelijke afspraken tot en met 2030, met een hoog ambitieniveau:

 • meer dan 25.000 nieuwe woningen per jaar
 • totaal tot 2030 meer dan 250.000 woningen
 • en voor de middenhuur (850-1000) ook nog eens 50.000 nieuwe woningen
 • elke gemeente dient minstens 30% sociale huur te realiseren, dit loopt via regionale woondeals
 • sloop van woningen met een slecht energielabel
 • verdere verduurzaming van woningen, minimaal 450.000 woningen aardgasvrij maken
 • isoleren van 675.000 woningen met slechte energielabels en zo de E,F en G labels voor 2030 uitfaseren
 • vooruitlopend daarop huurders van woningen met een slecht energielabel in de huur compenseren, bijv door aanpassing WWS puntensysteem
 • verplichting om vanaf 2026 bij CV vervanging minimaal een hybride warmtepomp te plaatsen
 • huurders betrekken bij verduurzaming door gedragsverandering
 • om de betaalbaarheid van sociale huurwoningen te garanderen gaan de corporaties de komende 3 jaar de huren gematigd verhogen, geen inflatievolgend beleid meer
 • 0,5% huursomstijging onder de CAO lonen, daardoor stijgen huren minder hard dan de lonen
 • Verbetering van de huur voor huurders met een laag inkomen, 510.000 huurders met een inkomen op of onder 120 procent van het sociaal minimum krijgen een wettelijk verplichte eenmalige huurverlaging tot een huurniveau van 550 euro.
 • isolatiemaatregelen worden gratis en huurders hoeven geen vergoeding meer te betalen voor die maatregelen.
 • zorgen voor doorstroming
 • vanaf 2024 genormeerde huren voor de huurtoeslag
 • gemotiveerde inzet op leefbaarheid: kwalitatief goede woningen in veilige, gemengde en leefbare wijken en buurten

Daarvoor is de afschaffing van de verhuurdersheffing van ca 1,7 miljard per jaar beschikbaar. Al met al een stevig akkoord met hoge ambities. Dat vereist wel snelle planvorming, korte besluitvorming en vergunningsprocedures en bestuurlijke daadkracht.

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen