Skip to main content

Een verbeterscan voor uw Asset Management

Als het uw doel is om het financiële én het maatschappelijk rendement op uw vastgoed op tactisch niveau te optimaliseren dan is deze scan iets voor u. Corposcoop nam hiertoe het initiatief.

Middelen zijn schaars en moeten daarom optimaal worden ingezet. Asset Management is het beleidsinstrument waarmee woningcorporaties het financieel-economische en het maatschappelijke rendement van het vastgoed integraal kunt besturen. Asset Management helpt u de koppeling te maken tussen het strategische portefeuillebeleid en het operationele dagelijks beheer. U verbindt de strategie met de uitvoeringspraktijk, in zowel financieel, maatschappelijk als organisatorisch opzicht. U maakt de resultaten voorspelbaar en haalbaar. Het beleid wordt echt uitgevoerd.

Waar gaat het om?
Asset Management biedt de mogelijkheid om éérder in de beleidsvoorbereiding te integreren en daarmee vooraf te sturen op een door u gekozen combinatie van prioriteiten. Eerst stelt u op het strategische niveau vast welke opdracht u heeft als totale corporatie en welk rendement noodzakelijk is. Vervolgens stuurt u, tactisch, op het niveau van de wijken en van de complexen, gecombineerd voor de drie disciplines:

  • De markt, wat wil de klant en wat is de juiste prijs;
  • De techniek, hoe staat de woning erbij en wat kost de marktvraag (aanpassingen);
  • De financiën, welk rendement is nodig en binnen welke termijn behalen we dat.

De combinatie kunt u in de jaarlijkse beleidsvoorbereiding maken, doordat u op vaste momenten in het jaar de gevraagde informatie bijeen brengt en in samenhang van besluiten voorziet. Maar het kan ook door de inzet van een asset manager of doordat u een coördinerende groep het beleid laat voorbereiden. De bestaande disciplines reiken daarbij het materiaal aan, leggen het vast in complexbeheerplannen en voeren de voornemens uit. Alle betrokken deskundigen kunnen hun kennis inbrengen en nemen daarmee deel aan de beleidsvoorbereiding.

Het proces
De introductie van Asset Management houdt méér in dan alleen het aanstellen van een functionaris of het aanwijzen van een verantwoordelijke. U bent waarschijnlijk al langer hiermee bezig, maar het moet en kan beter. Een geïntegreerde beleidsvoorbereiding vereist intensieve, gecoördineerde samenwerking van de verschillende disciplines. Het voorbereidingsproces van het beleid en de projecten verandert. Daarmee worden resultaten voorspelbaar, plannen realistischer en de organisatie bestuurbaar. Deze vorm van samenwerking komt niet vanzelf tot stand, want het opgeven van een – veronderstelde – autonomie is soms niet gemakkelijk. Het gemeenschappelijke doel is evenwel de katalysator in dit proces.

Scan
Bent of gaat u met Asset Management aan de slag maar heeft u behoefte aan beter inzicht in uw huidige situatie, verbeteringen, nieuwe kansen en in de mogelijke opbrengsten? Laat dan deze scan uitvoeren op uw asset management. We analyseren in deze scan uw beleid, de huidige beleidsvoorbereiding en de behaalde resultaten en geven u met deze scan tips ter verbetering. we beoordelen uw data en informatie waar u al over beschikt en denken samen met u na over hoe en war het beter kan.

Uw resultaten zijn het gevolg van afwegingen ten aanzien van verhuur en verkoop, de keuze van de doelgroep en de huurprijs, de hoogte van de onderhouds- en organisatiekosten, sociale maatregelen en dergelijke. De uitkomst van het begrote c.q. gerealiseerde rendement van voorbeeldcomplexen wordt vergeleken met de taxatie van het vastgoed in verhuurde staat. We geven aan wat er goed gaat en waar ruimte is voor verbetering.

De samenhang van beleidsonderdelen, heldere afspraken in de beleidsvoorbereiding en de beleidscyclus, en de beschikbaarheid van betrouwbare data zijn – in samenhang – nodig om Asset Management te kunnen uitvoeren. We gaan na in welke mate uw organisatie hierover beschikt cq. waar verbeteringen mogelijk zijn.

De scan bestaat uit 2 delen, het portefeuilledeel en het organisatiedeel. Deze worden uitgevoerd door Carlo Muller, adviseur portfoliobeleid en vastgoedsturingCM en Peter Gerrits, organisatie- en beleidsadviseur in de volkshuisvesting.Peter Gerrits Beiden schrijven ook blogs op Corposcoop.  Met deze scan op het beleid ten aanzien van uw vastgoed enerzijds, en op uw beleidsvoorbereiding anderzijds krijgt u een helder beeld hoe de afwegingen binnen uw organisatie gemaakt worden en welke verbeteringen mogelijk zijn met Asset Management.

Voor wie, kosten en aanmelding?

De scan is bedoeld voor managers en beslissers van de corporatie. De kosten bedragen € 3.000 excl. BTW voor een verbeterscan.

We maken gebruik van bestaande beleidsstukken van uw corporatie en we interviewen sleutelpersonen. Het resultaat van de scan wordt geleverd in de vorm van een beleidsnotitie en een daaraan gekoppelde presentatie van de resultaten van de scan en de verbetermogelijkheden.  De vorm waarin deze resultaten met uw organisatie worden besproken zal met u worden overlegd.

Aanmelden voor deze scan, of het stellen van vragen kan door te mailen naar info@corposcoop.nl  of naar c.muller@fmconsultants.nl met vermelding van uw contactgegevens.

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen