Skip to main content

Kernpublicatie WoON 2018 gepresenteerd.

In deze kernpublicatie ‘Ruimte voor Wonen’ worden de resultaten van het
grootste driejaarlijkse woononderzoek gepubliceerd.

Ontwikkelingen van het aantal huishoudens, type huishoudens, inkomens, verhuisgeneigdheid, scheefwonen, woon en huurquotes en duurzaamheid zijn daarbij onderzocht en vergeleken met 2015 en 2012.

Minister Kasja Ollongren: “Maak ruimte voor woningbouw, we moeten die 75.000 woningen per jaar gaan halen”

Hieronder is de kernpublicatie te downloaden als interactieve PDF.

Belangrijkste bevindingen uit het WoON 2018 zijn:

 • Het aantal huishoudens is in Nederland met 345.000 toegenomen tov 2012;
 • Meer ouderen huishoudens en alleenstaanden (65+ groep groeit van 23 naar 26%);
 • Afname van goedkope en dure scheefheid;
 • Huur- en woonquote in sociale huursector stabiel (resp 0,2% en 0,7% daling);
 • Meer midden(30%) en hogere(44%) inkomens in de vrije sector
 • Verhuisgeneigdheid is stabiel (23% wil misschien verhuizen);
 • Grote oriëntatie op eengezins(koop)woningen, beperkte vraag naar huurappartementen;
 • Verhuisdynamiek is toegenomen sinds 2015 met 30%, ongeveer 265.000 huishoudens, vooral 35+ paren
 • 77% van de verhuisgeneigde doorstromers naar huurwoning richt zich op gereguleerde huursector;
 • Het aandeel oudere huishoudens in een koopwoning stijgt naar 55%;
 • Aandeel groene energielabels neemt toe; 4% in particuliere huur, 3% in sociale huur en 1% in particuliere koop;
 • 14% van de eengezinskoopwoningen heeft zonnepanelen versus 9% in sociale huur en 65 in particulier huur;

Hierna volgt nog een factsheet met de belangrijkste resultaten van het WoON 2018 (periode 2012-2015-2018).


Wat is het WoON?
Het WoON geeft inzicht in de woonsituatie van Nederlandse huishoudens, hun wensen ten aanzien van het wonen en de woonomgeving en de keuzes die zij maken op de woningmarkt. op de woningmarkt; inzicht dat onontbeerlijk is voor het woonbeleid. Het WoonOnderzoek Nederland wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningkrijksrelaties eens in de drie jaar gehouden. In het kader van het onderzoek worden ruim 40.000 personen ondervraagd. De omvang van het WoON is zodanig dat het onderbouwing geeft voor betrouwbare uitspraken op landelijk, provinciaal en regioniveau.

Het onderzoek wordt gebruikt in het beleidsontwikkelingstraject, voor kennisontwikkeling op het terrein van wonen en bouwen, voor het beantwoorden van Kamervragen en als input voor prognosemodellen op het gebied van de woningbehoefte. De basis van het onderzoek vormt de module Woningmarkt. Daarnaast kent het onderzoek verschillende vervolgmodules, zoals de module Energie en de Verhuismodule.

Om ook op lokaal niveau betrouwbare uitspraken te kunnen doen, krijgen lokale partijen de mogelijkheid te participeren in dit onderzoek. Het WoON biedt een schat aan informatie over de tevredenheid met woning en woonomgeving, de wensen van inwoners, de leefbaarheid enzovoort.

Het verhogen van het aantal respondenten om op lager schaalniveau betrouwbare uitspraken te kunnen doen dan met de landelijke steekproef mogelijk is wordt ook wel ‘oversamplen’ genoemd. Deelnemers kunnen zelf kiezen voor het gewenste schaalniveau: gemeente, stadsdelen, kernen, wijken, buurten etc. Oversamplen van het WoON geeft een schat aan informatie die direct van nut is in de dagelijkse beleidspraktijk. Bijvoorbeeld als input voor beleid omtrent de woon- en leefomgeving, stedelijke vernieuwing, een woningmarktmonitor en als vertrekpunt voor woonbeleid, strategisch voorraadbeleid of prestatieafspraken. Aansluiten bij het WoON geeft tevens een instrument voor benchmarking. Uniformiteit in definities, peildata en bron zorgt voor eenduidige informatie op lokaal en landelijk niveau.

Cijfers over Wonen en Bouwen 2019

De publicatie “Cijfers over Wonen en Bouwen” is een naslagwerk dat de meest recente gegevensover het brede domein van wonen en bouwen bevat, waaronder de laatste gegevens uit het Woononderzoek Nederland 2018. De onderwerpen die aan bod komen zijn zeer divers, ook wat betreft de bron waaruit wordt geput.

In acht hoofdstukken passeren de volgende onderwerpen de revue: woningvoorraad, nieuwbouw, verhuizingen, bewoners, betaalbaarheid, energie, woningcorporaties en prognoses. Elke pagina bevat één onderwerp in de vorm van een tabel, een (aanvullende) grafiek en korte toelichting. Deze publicatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Bij elk thema is een selectie gemaakt.

Door een dynamische koppeling met de VOIS-database worden een groot deel van de tabellen in de digitale versie van CoWB geactualiseerd zodra er actuele cijfers beschikbaar zijn. De website https://cowb.datawonen.nl/ biedt toegang tot veel meer informatie, in het bijzonder met betrekking tot prognoses. Grafieken en tabellen zijn hier eenvoudig op maat te maken. De website is ook toegankelijk met een tablet of smartphone (touchscreen-versie).

Het nieuwe boekje ‘Cijfers over Wonen en Bouwen 2019’ vind je hier.

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen