Skip to main content

Nieuwe norm voor Assetmanagement NEN 8026

NEN 8026 Waardegestuurd Vastgoedbeheer

Volgend jaar wordt de nieuwe NEN norm 8026 van kracht, een nieuwe norm voor assetmanagement. De nieuwe norm (als opvolger van de NTA 8026) geeft structuur aan de inrichting van de vastgoedorganisatie, aan de verantwoordelijkheden en zicht op de informatiestromen. Het is het ‘beleidsmatig kader voor het beheer van de gebouwde omgeving’. Deze norm moet onder meer de vragen rondom de implementatie van asset management beantwoorden.

Rol assetmanager

De assetmanager heeft een schakelpositie in de vastgoedorganisatie en is steeds meer gemeengoed bij woningcorporaties. De assetmanager vertaalt de opdracht van de “eigenaar van het vastgoed” of “portefeuillemanager” naar de individuele assets, de complexen en woningen en gebouwen. Centraal in de norm staat hoe de assetmanager zijn of haar keuzes maakt en hoe de informatiestromen binnen de vastgoedorganisatie lopen. Het gaat daarbij om de informatiestroom vanuit de ‘asset owner’ naar het operationele niveau en weer terug naar de eigenaar van het vastgoed via de beleidsachtbaan. De informatiestromen lopen via de assetmanager en deze heeft daarmee een centrale positie in de woningcorporatie of vastgoedorganisatie.

Waardegestuurd vastgoedbeheer

De nieuw te verschijnen NEN norm 8026 biedt corporaties en organisaties houvast bij het meer strategisch en waardegestuurd in stand houden en beheren van het vastgoed. Op tactisch niveau wordt de verbinding gelegd tussen de (portefeuille)strategie van de corporatie en de operationele uitvoering (property management) van het vastgoedmanagement. Hiermee krijg je grip op het levenscyclus beheer.

De normcommissie ‘Beleidsmatig kader beheer gebouwede omgeving’ is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de nieuwe NEN8026.Vanwege het verbindende karakter heeft de NEN8026 raakvlakken met belangrijke andere normen in nbeheer en onderhoud van vastgoed:

  • De NEN 2767 Conditiemeting van vastgoed
  • De NEN 8021 Waardering gebruiksprestatie
  • En er wordt aansluiting gezocht bij de NEN:ISO 55000 Assetmanagement norm.

De nieuwe norm voor assetmanagement, NEN 8026, helpt bij de verdere professionalisering in het publiek maatschappelijk vastgoed bij woningcorporaties en vastgoedorganisaties. 

Resultaat nieuwe NEN 8026

Deze nieuwe norm biedt corporaties een heldere methode om risico gestuurd assets (lees complexen en woningen en gebouwen) te beheren in de gebouwde omgeving. Hierbij kunnen organisaties vanuit de ambitie en volgens de kernwaarden handelen en vindt er op tactisch niveau doorlopend terugkoppeling en afstemming plaats met het strategisch en operationeel niveau. Daardoor zijn ze objectief, uniform en aantoonbaar in control bij het beheer van de assets.

Voor meer info zie NEN: https://www.nen.nl/normcommissie-beleidsmatig-kader-beheer-gebouwde-omgeving

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen