Skip to main content

Portefeuillestrategie voor de Gemeente Molenwaard

De vier corporaties die actief zijn in de gemeente Molenwaard, Tablis Wonen, Woningbouwvereniging Beter Wonen, Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland en Woningbouwstichting Lek en Waard Wonen (de laatste 2 zijn inmiddels gefuseerd tot één corporatie) wilden een actueel beeld hebben van de benodigde sociale huurvoorraad in de gemeente Molenwaard tot 2030. Met deze portefeuillestrategie willen zij hun woningbouwprogramma toetsen en input geven voor de actualisatie van hun strategisch voorraadbeleid.

De vier corporaties bezitten gezamenlijk ruim 3.300 woningen in de in 2013 ontstane fusiegemeente Molenwaard. Deze gemeente bestaat uit  13 kernen (o.a. Oud Alblas, Kinderdijk, Wijngaarden, Nieuw-Lekkerland, Bleskensgraaf, Groot-Ammers, Streefkerk en Nieuwpoort) met rond de 29.000 inwoners.

Portefeuillestrategie

Er is een portefeuillestrategie opgesteld voor de gemeente Molenwaard en de afzonderlijke kernen. De basis voor de strategie vormden de doelstellingen en ambities van de vier corporaties, de woningmarktgegevens en woningmarktontwikkelingen. Er is gebruik gemaakt van de externe ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie en politiek.
De portefeuillestrategie geeft binnen bandbreedtes en per kern inzicht in het benodigd aantal sociale huurwoningen, de benodigde woonvormen in relatie tot de woonwensen van de doelgroepen, en de verdeling van de benodigde huurniveaus. In dit onderzoek is vastgelegd hoe de sociale huurvoorraad in de gemeente Molenwaard, en de kernen in het bijzonder, zich tot 2030 moet ontwikkelen voor het huisvesten van de doelgroep, op basis van de verwachte marktvraag.

Adrie Tukker

Adrie Tukker, directeur-bestuurder Lek en Waard Wonen: ‘Een boeiend proces om met vier corporaties een gezamenlijke portefeuillestrategie te ontwikkelen en vervolgens te vertalen in eigen strategische keuzes voor wat betreft de vastgoedsturing.’

Volkshuisvestelijk kader

De uitkomsten en benodigde ontwikkelingen zijn met de gemeente Molenwaard en de huurdersverenigingen besproken. De veranderopgave vormt daarmee de basis voor het maken van prestatieafspraken met de gemeente, maar ook voor de verdere invulling van het eigen strategisch vastgoedbeleid.
Door de gezamenlijke inspanning ontstaat een breed gedragen volkshuisvestelijk kader waarmee gezamenlijk ingespeeld wordt op de huidige vraagstukken zoals vergrijzing, betaalbaarheid en verduurzaming.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hein van Corven of Carlo Muller (info@fmconsultants.nl)

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen