Skip to main content

Regisserend opdrachtgeverschap

Steeds meer worden corporaties- al dan niet financieel gedwongen- zich bewust van hun veranderende rol en positie in het proces van strategie, onderhoud, renovatie en nieuwbouw. Het draait om efficiency, effectiviteit en daarmee verlaging van bedrijfs- en onderhoudslasten. Allemaal om de betaalbaarheid van  huurwoningen te borgen, de doelgroep optimaal te bedienen en ook nog een duurzaamheidsslag te maken in hun woningportefeuilles.

Corporaties zullen hun rol als goed opdrachtgever onder de loep nemen en gaan onderzoeken hoe ze de regie kunnen blijven voeren bij hun nieuwbouw, onderhoud en projecten.  Duidelijk is dat de rol per organisatie en project anders kan zijn en maatwerk vereist.  Daarbij zijn er 4 organisatievormen: Aansturen, opsplitsen, co√∂rdineren en verbinden (bron:TUDelft). Elke vorm vereist een andere manier van opdrachtgeverschap.  Aedes heeft een eenvoudige, gratis tool ontwikkeld, de ROP, Routeplanner Opdrachtgeverschap. Middels 14 vragen wordt globaal bepaald wat er bij de corporatie past en een bewuste keuze gemaakt voor de opdrachtgeversrol. (aedes.nl/rop).

Maar wat is de essentie van regisserend opdrachtgeverschap? loslaten en samenwerken? innovatie? kostenbesparing? efficiency? Verduurzaming?  Of misschien wel allemaal in meer en  mindere mate. Het is een beleid EN cultuuromslag. Een andere manier van denken en werken. De kracht van de markt gebruiken en die interactie opzoeken. Professioneel handelen, met al je stakeholders en invulling van je maatschappelijke rol als woningcorporatie.

Regisserend opdrachtgeverschap vraagt structurele inbedding in de organisatie, van hoog naar laag.  Bundeling van kennis. Vraaggestuurd en aanbodgestuurd werken. Risico’s spreiden en bovenal intensief met elkaar samenwerken om de doelen van duurzaamheid en betaalbaarheid ook in de huidige markt te realiseren.

En de opbrengst is enorm: lagere TCO, tevreden klanten, innovatie en verbetering, echte ketensamenwerking en vooral heel veel van elkaar leren.

Expeditie Volkshuisvesting heeft ten doel dit met u samen te bereiken. Samen kan het slimmer, beter, sneller, goedkoper en plezieriger!

Expeditie VHV is een initiatief van FM Consultants, SlimRenoveren en VISA, Vaart-in-Samenwerken.

 

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen