Skip to main content

RGS: Resultaat gericht samenwerken voor betaalbaar wonen en zorg: “het moet gezamenlijk, niet meer het ‘wij-zij’ denken”

Het KOBV had voor deze bijeenkomst een aantal spelers uit de RGS wereld gevraagd met elkaar en met de ruim 50 aanwezigen, waaronder opdrachtgevers en opdrachtnemers in debat te gaan over dit thema.

Voorzitter van het KOBV Carlo Muller opende de middag met te stellen; “samenwerken is het nieuwe concurreren”. Wat gaat het actuele thema RGS daar aan bijdragen?

Onder leiding van Levien de Jager gingen daarna Patrick Bakker van Talen Vastgoedonderhoud, Ali Amahar van Wits Noord , Tom Kleemans van het UMC Utrecht en Remco Rozenboom van woningcorporatie GroenWest met de zaal en elkaar in gesprek. In het debat is getracht om scherp te definiëren wat er onder betaalbaar wonen en betaalbare zorg wordt verstaan en wat onder RGS. En wat RGS dan betekent voor betaalbaar wonen en betaalbare zorg.

 

 

 

 

 

Bij betaalbaar wonen en zorg wordt al snel bewonerstevredenheid genoemd en de bewoner  centraal gesteld (dit geldt evenzo  voor de patiënt in het UMC). Dat betekent beperking van overlast, zorgen voor leefbaarheid en het verlagen van woonlasten. Daarbij wordt gestreefd naar het opstellen van optimale onderhouds-, verbeter- en verduurzamings scenario’s of varianten voor de gehele exploitatieduur tegen een afgesproken kwaliteitsniveau, tegen zo laag mogelijke kosten. Dat haakt in op een ander belangrijk doel, het verlagen van beheerlasten.

Tot nu toe hebben de partijen aantoonbaar succes geboekt met deze aanpak en zijn zowel directe als indirecte kosten gereduceerd. Dat betekent tegelijkertijd reductie van risico’s en ruimte voor innovaties in energetische verbeteringen.

Wat zijn de succesfactoren voor RGS-samenwerking?

Belangrijk is dat de organisaties die meedoen ‘RGS-minded’ zijn, zodat er in de dialoog, naast elkaar werkend, tot resultaten wordt gekomen. Dat betekent elkaar waarden en ontzorgen, ook op de lange termijn.

De benoemde succesfactoren zijn:

  • Transparantie (in werk, proces en handelen)
  • Samenwerken (door borging in de organisaties)
  • Elkaars kennis gebruiken (zodat innovaties plaatsvinden en faalkosten reduceren)
  • Een gemeenschappelijk doel hebben (vanuit visie en strategie en benoemde KPI’s)
  • En Vertrouwen (door te waarderen en ontzorgen)

Als onderhoudspartijen op de juiste manier het eigenaarschap invullen, de belangen van bewoner of zorgbehoevende centraal houden en goed de wensen en strategie van de opdrachtgever of corporatie in beeld houden, dan zijn de voordelen meetbaar. Het is dan ook financieel voordeliger voor alle partijen. Op deze manier werken levert hoge waardering op bij zowel bewoners als opdrachtgevers en leidt tot naadloze aansluiting bij de doelstellingen van passend en betaalbaar huisvesten.

Durf te veranderen

Door RGS gaan uitvoerende partijen actief meedenken en nieuwe competenties ontwikkelen. Het credo is, ‘durf te veranderen, begin met RGS!’  Met veel vragen uit de zaal en een leuk intermezzo met de ‘ja-maar’ en de ‘ja-en’ oefening ontstond er een interactieve middag en gingen de deelnemers naar huis met veel nieuwe en bruikbare inzichten in RGS.

Of zoals een van de aanwezigen het verwoorde: ‘Interessant symposium van KOVB. Inspirerend om met elkaar na te denken over de kern van RGS en belangrijke componenten die daaraan gekoppeld zijn, zoals kennisdeling en vertrouwen.

RGS heeft toekomst en zal ook bij FM Consultants en binnen het KOBV blijvend aandacht krijgen.

 

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen